Všeobecné podmínky ck.broumovsko s.r.o.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ - Cestovní kancelář ck.broumovsko (dále jen CK) je zapsána v obchodním rejstříku pod názvem ck.broumovsko s.r.o., se sídlem Klášterní 225, 550 01 Broumov, IČ: 28789377. Uvedené všeobecné podmínky pro účast na „turistických balíčcích" (dále jen výlet) CK se řídí ustanovením občanského zákoníku (§ 852a a násl.) a jsou upraveny v souladu se zákonem č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU - CK zprostředkuje cestovní služby v rozsahu a za podmínek, které jsou uvedeny v katalogu a upřesněny v podrobných pokynech pro účastníky. Průvodce má během výletu právo na úpravy programu v závislosti na objektivních podmínkách a především s ohledem na bezpečnost účastníků. Smluvní vztah vzniká uzavřením cestovní smlouvy na formulářích CK, kterou podepíší obě strany, a zaplacením plné ceny turistického balíčku. Pokud CK neobdrží klientem podepsanou cestovní smlouvu do 10 dnů od data odeslání nebo ihned na místě v CK, bude tento automaticky vyřazen z výletu. Plná cena zájezdu se platí zároveň se závaznou přihláškou, pokud do odjezdu zbývá méně než 30 dnů. Účastníkem výletu s nárokem na poskytování služeb se stává zákazník až po zaplacení ceny v plné výši. Pokud se tak nestane, je CK oprávněna smluvní vztah zrušit a vyřadit zákazníka z výletu. Zákazník o tom bude vyrozuměn a přijatá záloha snížená o stornopoplatky mu bude vrácena. Platným dokladem účastníka výletu je CK vystavený voucher.

3. CENA a ÚHRADA - Ceny výletů a služeb jsou smluvní cenou mezi CK a zákazníkem. Jsou považovány za zálohu až do realizace výletu. CK má právo v souladu s ustanovením občanského zákoníku (§852c) zvýšit původní cenu výletu v případě, že dojde ke zvýšení ceny dopravy nebo dalších nákladů od vydání katalogu. V případě zvýšení ceny výletu o více než 10% může zákazník do 14 dnů po oznámení této skutečnosti zrušit svou účast na výletě bez stornovacích poplatků. Pokud tak neučiní, je povinen doplatit rozdíl ceny. Zvýšení ceny o méně než 10 % není považováno za důvod k odstoupení od smlouvy a v tomto případě pro odstoupení platí stornovací podmínky.

4. ZRUŠENÍ ÚČASTI A STORNOVACÍ PODMÍNKY - Zákazník má právo kdykoliv před zahájením výletu zrušit svou účast, a to písemným oznámením. Zrušení účasti nastane okamžikem doručení tohoto oznámení CK. Zákazníkovi bude vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o následující stornovací poplatky. Cenou v tomto odstavci se rozumí katalogová cena.

STORNOVACÍ POPLATKY:

  • 5 a více dní – 25 % z ceny
  • 5 – 3 den – 50 % z ceny
  • 3 – 1 den – 75 % z ceny
  • v den konání se výletu, jestliže se nedostaví, přeruší účast na výletě z vlastní vůle – 100 % z ceny

Stornovací poplatky se neplatí, pokud zákazník za sebe vyšle náhradníka, který písemně potvrdí, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Původní účastník odpovídá za informovanost náhradníka, pokud se nedohodl se zástupcem CK jinak.

5. ZRUŠENÍ VÝLETU - CK má právo zrušit výlet při nedosažení minimálního počtu zákazníků a je povinna toto oznámit všem řádně přihlášeným 1 den před zahájením výletu. O zrušení výletu se však zpravidla dozvíte mnohem dříve. CK má právo na zrušení výletu v důsledku neodvratitelné události, které CK nemohla zabránit, kdykoli před odjezdem nebo během výletu. Při zrušení výletu před jeho začátkem se vrací účastníkům úhrada v plné výši, při zrušení během výletu se vrací úhrada za neposkytnuté služby.

6. CESTOVNÍ DOKLADY - Každý účastník výletu musí mít platný cestovní doklad (OP). CK nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v souvislosti s neplatnými cestovními doklady a veškeré náklady z toho plynoucí nese plně účastník.

7. VĚKOVÉ A ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ - Každý zákazník by měl zvážit náročnost výletu vzhledem ke své kondici a zdravotnímu stavu. Děti mladší 15 let se mohou zúčastnit výletu pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18 let. Zákazník je povinen informovat CK o své případné vážné nemoci trvalejšího charakteru (epilepsie, astma apod.). CK si vyhrazuje právo požádat kteréhokoliv zákazníka o předložení lékařského dobrozdání.

8. ODPOVĚDNOST ZA ÚČASTNÍKY ZÁJEZDU - Zákazník se účastní výletu a jeho programu, včetně sportovní části, dobrovolně, na vlastní nebezpečí a odpovědnost. CK a vedoucí nenesou odpovědnost za nevhodnou výstroj a výzbroj při horských túrách a za svévolné nedodržování bezpečnostních pravidel. CK nemůže nést pro všechny klienty dané množství léků, a proto je zákazník povinen nosit u sebe vlastní osobní minilékárničku. Podepsáním cestovní smlouvy se zákazník zavazuje řídit se během výletu pokyny vedoucího výletu, chovat se tak, aby nerušil jeho průběh nebo ostatní účastníky, respektoval zákony navštívené země a naší republiky. V případě individuálního programu je povinen informovat vedoucího zájezdu o plánované trase a programu. Vedoucí výletu má právo vyloučit zákazníka z části programu, pokud jeho vybavení a okamžitý zdravotní stav neodpovídají náročnosti programu, zejména je-li zákazník pod vlivem alkoholu či omamných látek. V krajním případě může vedoucí vyloučit zákazníka z celého výletu. Neúčast na programu z výše uvedených důvodů se nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK a nezakládá právo na náhradu. CK neručí za majetek účastníků v případě poškození, zničení, ztráty či krádeže a za jejich zdraví, avšak v průběhu výletu se jeho pracovníci budou snažit, aby tato rizika eliminovali. Zákazník se zavazuje, že se během výletu bude chovat a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.

9. REKLAMACE - Zákazník má právo reklamovat služby, které mu nebyly poskytnuty v plném rozsahu či kvalitě nebo byla-li porušena uzavřená cestovní smlouva. Je povinen tak učinit písemně bez zbytečného odkladu u vedoucího výletu. Není-li možné vyřídit reklamaci na místě, je nutné pořídit zápis s uvedením předmětu reklamace, osobních údajů zákazníka, datem ohlášení a vedoucí zájezdu jej potvrdí. CK je povinna reklamaci přijmout a vyřídit nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo od skončení zájezdu. Zákazníkovo právo na reklamaci zanikne, nebylo-li uplatněno do 3 měsíců od skončení výletu.

10. POJIŠTĚNÍ - V ceně výletů není zahrnuto žádné pojištění léčebných výloh v zahraničí. Velmi důrazně doporučujeme uzavřít před odjezdem pojištění léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto pojištění je velké finanční riziko. CK je v souladu se zákonem pojištěna proti úpadku, toto pojištění je již zahrnuto v ceně zájezdů.

11. NAŠI PRŮVODCI - Průvodce dbá na hladký průběh výletu, podává informace o navštívených místech, vede túry, horské přechody či ostatní sportovní aktivity, organizuje prohlídky měst. V areálech většiny historických památek je průvodcům bez místní licence podávání výkladu zakázáno, tudíž jej od těch našich nelze očekávat. Naši průvodci splňují zákonné požadavky v souladu s právním řádem ČR. Nejsou to horští vůdci, jak je tomu např. v Alpách. Klienti se na všech výletech zúčastňují výstupů na vlastní zodpovědnost.

12. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů (v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.) uvedených v cestovní smlouvě pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání výletu a zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi. Dále prohlašuje, že je zmocněn, a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č.101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na cestovní smlouvě.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ - Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny výlety zveřejněné v katalogu ck.broumovsko a na www.ckbroumovsko.cz, pokud u výletu nejsou uvedené jiné všeobecné podmínky. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné podmínky zveřejněním na www.ckbroumovsko.cz, a tyto aktualizované podmínky budou platit pro všechny zákazníky, kteří uzavřou cestovní smlouvu po datu zveřejnění.

Vybrali jsme pro vás

Skupinová prohlídka unikátní skupiny barokních kostelů I.

250,- Kč

Jedinečná příležitost! Nahlédněte do jinak uzavřených prostor kostelů vystavěných věhlasnými barokními architekty Kryštofem a jeho synem Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem.

Více informací >

Pohledy z vrcholů Bischofsteinu

699,- Kč

Podívejte se na svět z vrcholů Bischofsteinu. Zkušený instruktor vám přiblíží základy lezení a slaňování na pískovcových skalách.

Více informací >

Nejnovější

Loupežník Lotrando Vás provede tajemným broumovským klášterem

105,- Kč

Broumovský klášter se společně s dalšími 9 hrady a zámky zapojil do projektu Otevřte 13. komnatu, tajemných prohlídek za doprovodu záhadných postav. Od 18. února Vás broumovským klášterem každý víkend v 12:00 a 14:00 hodin provede mladý loupežník Lotrando

Více informací >

Skupinová jízda se psím spřežením

2 000,- Kč

Unikátní příležitost pro skupiny, které si chtějí užít zimní radovánky na Broumovsku.

Více informací >

Po stopách řádu Benediktinů a stavitelů Dientzenhoferů

2 300,- Kč

Jedinečná příležitost pro milovníky historie, a nejen pro ně, kteří se chtějí seznámit s historií nejstaršího mnišského řádu Benediktinů a s působením stavitelské rodiny Dientzenhoferů.

Více informací >

Za odkazem Dientzenhoferů

650,- Kč

Přijeďte strávit jeden den na Broumovsko seznámit se s odkazem slavné stavitelské rodiny Dientzenhoferů.

Více informací >

Copyright © 2010 CK.Broumovsko s.r.o. | Managed by Minion | Tvorba loga | Tvorba infografiky